Ετικέτα: Εισαγωγή μαθητών

Εισαγωγή μαθητών/μαθητριών στα Πειραματικά και Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2016-2017

Στο αριθμ. 847/30-03-2016 Φ.Ε.Κ. (τ. Β΄) έχει δημοσιευθεί η με αρ. πρωτ. 47381/Δ6/21-03-2016 υπουργική απόφαση (ΑΔΑ: ΩΩΛΗ4653ΠΣ-20Θ), με θέμα «Εισαγωγή μαθητών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος...