Εισαγωγή μαθητών/μαθητριών στα Πειραματικά και Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2016-2017

Στο αριθμ. 847/30-03-2016 Φ.Ε.Κ. (τ. Β΄) έχει δημοσιευθεί η με αρ. πρωτ. 47381/Δ6/21-03-2016 υπουργική απόφαση (ΑΔΑ: ΩΩΛΗ4653ΠΣ-20Θ), με θέμα «Εισαγωγή μαθητών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2016-2017». Η ως άνω απόφαση έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Π.Π.Σ. (http://depps.minedu.gov.gr)

Η υποβολή αιτήσεων ξεκινά στις 11 Απριλίου 2016.

Πίνακας θέσεων (Δυτικής Ελλάδας)

Πίνακας Θέσεων

 

FEK-2

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...